Algemene Voorwaarden ImpactBox.nl

banner-1600×678

Lees onze algemene voorwaarden

Definities

1.     ImpactBox.nl: onderdeel van de BioExpress, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 70285888.

2.    Klant: degene met wie ImpactBox.nl een overeenkomst is aangegaan.

3.    Partijen: ImpactBox.nl en klant samen.

4.    Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ImpactBox.nl.

2.    Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk mondeling en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.    Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1.     Alle prijzen die ImpactBox.nl hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten. Dit kunnen administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.    Alle prijzen die ImpactBox.nl hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan ImpactBox.nl te allen tijde wijzigen.

3.    Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die ImpactBox.nl niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.    De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3. Tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5.    Als partijen voor een dienstverlening door ImpactBox.nl een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6.    Voorafgaand aan de ingang ervan zal ImpactBox.nl prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

Betalingen en betalingstermijn

1.     ImpactBox.nl mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

2.    De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van het product te hebben voldaan. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.    Betalingstermijnen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, na één herinnering en verlenging van 14 dagen, beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn na de herinnering heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat ImpactBox.nl de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4.    ImpactBox.nl behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1.     Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn? Dan is ImpactBox.nl gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is. Waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.    Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan ImpactBox.nl.

3.    De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.    Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag ImpactBox.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant. Zijn de vorderingen van ImpactBox.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.    Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door ImpactBox.nl. Dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ImpactBox.nl te betalen.

Recht van reclame

1.     Zodra de klant in verzuim is, is ImpactBox.nl gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2.    ImpactBox.nl roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3.    Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan ImpactBox.nl, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4.    De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1.     Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

·         Het product niet is gebruikt.

·         De producten niet kunnen bederven, zoals voedsel of bloemen.

·         Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat gemaakt of aangepast is.

·         De producten om hygiënische redenen niet retour genomen kunnen worden.

·         Consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

1.     De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

0.    Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.

1.     Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen.

2.    Als de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen.

3.    Wanneer de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

2.    De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via support@ImpactBox.nl. Indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van ImpactBox.nl, www.ImpactBox.nl, kan worden gedownload.

3.    De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan ImpactBox.nl. Bij gebreke waarvan komt zijn herroepingsrecht te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

1.     Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan ImpactBox.nl heeft geretourneerd. Dan zal ImpactBox.nl eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst de geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

2.    De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van ImpactBox.nl voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Als de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert. Dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1.     ImpactBox.nl kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van ImpactBox.nl heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2.    De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan ImpactBox.nl.

3.    ImpactBox.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan ImpactBox.nl te verrekenen met een vordering op ImpactBox.nl.

Eigendomsvoorbehoud

1.     ImpactBox.nl blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van ImpactBox.nl op grond van wat voor met ImpactBox.nl gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2.    Tot die tijd kan ImpactBox.nl zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3.    Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4.    Indien ImpactBox.nl een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft ImpactBox.nl het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1.     Leveringen vinden plaats zolang de voorraad strekt.

2.    Levering vindt plaats bij ImpactBox.nl, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.    Online bestelde producten worden geleverd op het door de klant aangegeven adres(sen).

4.    Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft ImpactBox.nl het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5.    Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan ImpactBox.nl kan tegenwerpen.

Levertijd

1.     De door ImpactBox.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.    De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van ImpactBox.nl.

3.    Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding. Evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij ImpactBox.nl niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1.     Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken. Bij gebreke waarvan ImpactBox.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2.    Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan ImpactBox.nl. Bij gebreke waarvan ImpactBox.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

1.     De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

0.    Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.

1.     Zaken van ImpactBox.nl die bij de klant aanwezig zijn.

2.    Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

2.    De klant geeft op eerste verzoek van ImpactBox.nl de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

1.     Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2.    Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage/Installatie

Hoewel ImpactBox.nl zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

1.     Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor ImpactBox.nl enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

2.    De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

3.    De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4.    Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd. Althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

1.     ImpactBox.nl voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2.    ImpactBox.nl heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.    De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4.    Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat ImpactBox.nl tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.    Als de klant er niet voor heeft gezorgd dat ImpactBox.nl tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1.     De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan ImpactBox.nl.

2.    De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3.    Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert ImpactBox.nl de betreffende bescheiden.

4.    Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door ImpactBox.nl redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

1.     De overeenkomst tussen ImpactBox.nl en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.    Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan. Wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. C.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

3.    Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen.
Dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant ImpactBox.nl schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

1.     De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan ten allen tijde opzeggen. Met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

2.    Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Vrijwaring

De klant vrijwaart ImpactBox.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ImpactBox.nl geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1.     De klant dient een door ImpactBox.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.    Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten. Dan dient de klant ImpactBox.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.    Consumenten dienen ImpactBox.nl uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.    De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming. Zodat ImpactBox.nl in staat is hierop adequaat te reageren.

5.    De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.    Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat ImpactBox.nl gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1.     De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan ImpactBox.nl.

2.    Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling ImpactBox.nl ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als ImpactBox.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten. Is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan ImpactBox.nl verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid ImpactBox.nl

1.     ImpactBox.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.    Indien ImpactBox.nl aansprakelijk is voor enige schade. Is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.    ImpactBox.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.    Indien ImpactBox.nl aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.    Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief. Deze gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van ImpactBox.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1.     De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer ImpactBox.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. Tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.    Is de nakoming van de verplichtingen door ImpactBox.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat ImpactBox.nl in verzuim is.

3.    ImpactBox.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden. Indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt. Dan wel indien ImpactBox.nl kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1.     In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van ImpactBox.nl in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan ImpactBox.nl kan worden toegerekend in een van de wil van ImpactBox.nl onafhankelijke situatie. Waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van ImpactBox.nl kan worden verlangd.

2.    Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.    Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor ImpactBox.nl 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen. Worden die verplichtingen opgeschort totdat ImpactBox.nl er weer aan kan voldoen.

4.    Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd. Mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5.    ImpactBox.nl is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd. Ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

1.     ImpactBox.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.    Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.    Grote inhoudelijke wijzigingen zal ImpactBox.nl zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.    Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1.     Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kan niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van ImpactBox.nl.

2.    Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.     Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken. Dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.    Een bepaling die nietig of vernietigbaar is. Wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat ImpactBox.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.    De Nederlandse rechter in het arrondissement waar ImpactBox.nl is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Contact Us

Telephone: 703.172.3412
hello@example.com

Van Spartan #73, 1081 Amsterdam, Netherlands
Monday to Friday: 10am to 7pm

Our Team

 • team-member

  Anthony Moore

  Founder & CEO

 • team-member

  Douglas Morgan

  Creative Director

 • team-member

  Kimberly Miller

  Sales Director

Updating…
 • Geen producten in de winkelwagen.